FLAT BRIGHT

Categoria: 
Table: 
DEN 75/36x1 raw white
DEN 75/36x1 doped dyed black
DEN 75/36x1 raw white TPM 350 "Z" on dyeing cones
DEN 100/36x1 raw white
DEN 135/48x1 raw white
DEN 135/48x1 raw white TPM 350 "Z" on dyeing cones
DEN 300/96x1 raw white
DEN 300/96x1 raw white TPM 280 "Z" on dyeing cones
DEN 300/96x1 raw white Flame Retardant